WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE PRAWNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI ONLINE FIRMY ZENIMAX MEDIA

ESRB PRIVACY CERTIFIED MEMBER CONFIRMATION

Aktualizacja: 3 październik 2017 r.

INFORMACJA SPÓŁKI ZENIMAX MEDIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ONLINE

Spółka ZeniMax Media Inc., jej jednostki organizacyjne i podmioty zależne (zwane łącznie „ZeniMax”, „my” lub „nas”) działają z poszanowaniem prywatności osób i cenią sobie zaufanie klientów, pracowników, konsumentów oraz innych podmiotów.  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych pozyskiwanych przez ZeniMax za pośrednictwem internetowych serwisów WWW, usług, produktów oraz aplikacji mobilnych. Opisane są tu również dostępne dla użytkownika opcje wykorzystywania przez nas danych osobowych oraz sposób dostępu użytkownika do tych informacji i ich aktualizowania. Rejestracja w celu założenia konta, korzystanie z niniejszego serwisu WWW i/lub używanie jakichkolwiek produktów bądź usług ZeniMax, w tym granie w gry online, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem zgody na fakt, że ZeniMax może przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.  JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI, NIE POWINIEN UŻYWAĆ SERWISÓW WWW ZENIMAX ANI INNYCH JEJ PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INTERNETOWYCH (ONLINE) ORAZ REALIZOWANYCH OFFLINE.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności oraz certyfikaty ESRB wyświetlone na naszych materiałach potwierdzają, że ZeniMax jest licencjobiorcą i czynnym członkiem programu Entertainment Software Rating Board's Privacy Certified Program (“ESRB Privacy Certified”). Aby chronić twoją prywatność, dobrowolnie podjęliśmy inicjatywę dotyczącą prywatności i wszystkie nasze materiały, na których znajduje się informacja o ochronie prywatności zostały sprawdzone i certyfikowane przez ESRB Privacy Certified, aby spełnić standardy pobierania informacji online oraz praktyk użytkowania i przetwarzania danych. Jako licencjobiorcy tego programu prywatności, poddajemy nasze materiały częstym audytom i innym mechanizmom egzekwowania i odpowiedzialności, które są administrowane niezależnie przez ESRB Privacy Certified.

Informacje gromadzone przez ZeniMax

ZeniMax gromadzi informacje dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, bezpośrednio, automatycznie oraz za pośrednictwem osób trzecich.  W przypadku niektórych czynności łączymy dane osobowe z innymi informacjami, np. danymi dotyczącymi użycia lub danymi demograficznymi.  Na przykład w niektórych produktach lub serwisach WWW możemy prosić użytkownika o wybranie nazwy użytkownika i hasła oraz podanie danych osobowych, takich jak wiek i data urodzenia. W przypadku niektórych produktów spółka ZeniMax może przetwarzać lub kompilować dane osobowe użytkownika z danymi od naszych partnerów zewnętrznych, aby dokonywać analiz rynkowych, lepiej zrozumieć swoich klientów lub udoskonalić produkty, usługi lub systemy. 

Wybrane działania spośród opisanych poniżej podejmowane są w zależności od serwisu WWW lub produktu spółki ZeniMax, z którego korzysta użytkownik. W związku z tym gromadzone dane osobowe i inne informacje (np. dane dotyczące użycia lub dane demograficzne) będą różnić się dla poszczególnych serwisów, produktów lub usług.  Co więcej, podawanie danych osobowych nie jest warunkiem dostępu do naszych serwisów WWW, jednak bez udzielenia tych informacji niektóre z produktów, usług lub funkcji wymagających rejestracji nie będą dostępne, a materiały takie jak biuletyn informacyjny nie będą przesyłane. 

Poniżej omówione zostały typy gromadzonych przez nas informacji. 

Gromadzone informacje dotyczące użytkownika

Dane osobowe. Co do zasady dane osobowe są to informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika i które mogą być wykorzystane w celu skontaktowania się z użytkownikiem drogą internetową (online) lub tradycyjną (offline).  Jak stwierdzono powyżej, spółka ZeniMax gromadzi informacje dotyczące użytkownika, zależnie od produktu, usługi lub systemu. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, dane karty kredytowej lub debetowej, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy, kod pocztowy, kraj zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, adresy IP lub MAC, identyfikatory urządzenia mobilnego (np. UDID) i identyfikatory konsoli (np. XUID i PUID). Dane osobowe możemy zbierać przy okazji:

 • dostarczania produktów oraz usług, realizacji subskrypcji i/lub udzielania innych świadczeń;
 • realizowania zleceń, zamówień i sprzedaży dla klientów;
 • rejestracji lub logowania w grze, na koncie lub dokonywania innej rejestracji lub subskrypcji oraz łączenia konta konsoli gier lub konta w mediach społecznościowych (np. w serwisie Facebook) z kontem ZeniMax;
 • pobierania naszych aplikacji mobilnych lub korzystania z naszych usług;
 • tworzenia profilu osobistego lub profilu na forach;
 • korzystania przez użytkownika z forów społecznościowych, w tym usług „Poleć znajomemu” i serwisów społecznościowych, w tym serwisów Facebook, Twitter, Googleplus, Tumblr oraz innych dostawców informacji OpenID;
 • obsługi klienta, odpowiadania na pytania techniczne oraz udzielania innej pomocy związanej z usługami;
 • dobierania graczy i udziału przez użytkownika w innych formach współzawodnictwa w grze internetowej;
 • korzystania przez użytkownika z historii czatu w grze, poczty dostępnej w grze oraz innych usług komunikacji w trakcie gry;
 • rejestracji użytkownika w zawodach, promocjach oraz przyjmowania przez użytkownika nagród;
 • przesyłania biuletynów informacyjnych, przeprowadzania ankiet marketingowych i realizacji kampanii mailingowych;
 • rejestracji użytkownika na targach i/lub imprezach;
 • przekazywania treści generowanych przez użytkownika;
 • przeprowadzania ankiet dotyczących obsługi klienta oraz w wewnętrznych działaniach marketingowych;
 • zapobiegania oszustwom i ich wykrywania;
 • realizacji zleceń usługowych kierowanych przez usługodawców zewnętrznych będących podmiotami trzecimi;
 • testowania wersji beta oraz udziału w innych formach tworzenia i oceny produktów;
 • innych działań związanych z prowadzeniem działalności biznesowej (np. przekazania przez użytkownika CV za pośrednictwem strony obsługującej nas agencji rekrutacyjnej).

Informacje gromadzone automatycznie. Możemy również zbierać informacje o użytkowniku i jego komputerze lub urządzeniu mobilnym automatycznie lub pośrednio, np. podczas korzystania z naszych usług, poprzez osadzanie znaczników pikselowych w wiadomościach e-mail kierowanych do użytkownika, z mediów społecznościowych oraz w inny sposób za pośrednictwem naszych produktów i usług.  ZeniMax może łączyć te informacje z innymi danymi osobowymi zgromadzonymi na temat użytkownika w kontekście różnych form aktywności internetowej oraz aktywności na urządzeniach mobilnych, takich jak zakupy w Internecie oraz za pośrednictwem urządzeń mobilnych, rejestracja, używanie produktów, usług lub gier.  ZeniMax (oraz dostawcy zewnętrzni) mogą korzystać z plików cookie, znaczników pikselowych, obiektów udostępnianych lokalnie, skryptu java, plików dziennika oraz innych mechanizmów służących do gromadzenia następujących informacji o użytkowniku: danych lokalizacyjnych, informacji dotyczących możliwości gry i zdolności do przetwarzania danych gry, danych dot. przeglądarki, platformy, systemu/konsoli, wersji oprogramowania, informacji dotyczących połączenia, daty i godziny dostępu do naszych serwisów i usług oraz działań wykonywanych w ramach naszych usług, adresu IP oraz innych informacji dotyczących urządzeń itd. 

Informacje dotyczące użycia i dane demograficzne. Możemy również zbierać inne informacje, takie jak dane demograficzne (wiek, płeć, zawód), nazwa użytkownika, identyfikator lub postać użytkownika, pseudonim (nick), język, preferencje w grach, statystyka udziału w grach, wyniki i osiągnięcia, miejsca w rankingach, czas spędzany z naszymi grami, ścieżki kliknięć i inne dane przekazywane nam przez użytkownika, takie jak dane z ankiet, preferencje dotyczące konta, listy znajomych i informacje o zakupach.  Możemy łączyć te informacje z innymi danymi zgromadzonymi na temat użytkownika.

Konta podmiotów zewnętrznych. Możemy również umożliwić użytkownikowi logowanie się do naszych serwisów lub usług za pomocą wybranych kont podmiotów zewnętrznych, w tym poprzez usługi logowania takie jak Open ID lub przez konto w serwisach społecznościowych, np. w serwisie Facebook („Konto podmiotu zewnętrznego”).  Aby zalogować się za pośrednictwem Konta podmiotu zewnętrznego, użytkownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie nam wybranych informacji (w tym identyfikatora użytkownika oraz wybranych danych profilowych) zgodnie z wymogami określonymi na stronie uprawnień wyświetlanej podczas logowania się za pomocą Konta podmiotu zewnętrznego.  Użytkownik ma również możliwość udostępnienia innych danych osobowych, np. imienia, nazwiska i adresu e-mail.  Dostawcy Kont podmiotów zewnętrznych umożliwiają również publikowanie lub udostępnianie informacji lub innych treści na naszych stronach bądź w naszych usługach. Użytkownik ma także możliwość wyświetlania na swojej stronie profilowej informacji o swojej aktywności prowadzonej na naszych stronach bądź w naszych usługach i udostępniania tych informacji innych osobom w swojej sieci użytkownika. Zasady gromadzenia i udostępniania danych przez te podmioty zewnętrzne podlegają politykom prywatności tych podmiotów.  

Gracze uczestniczący jako goście. Wybrane tytuły dopuszczają możliwość gry bez zakładania konta ani rejestracji. W takich przypadkach możemy nadać użytkownikowi identyfikator gościa umożliwiający śledzenie gry, wyników, danych dotyczących zakupów oraz użycia dla bieżącej oraz przyszłych sesji. Jeśli później użytkownik zdecyduje się zarejestrować lub utworzyć konto, możemy powiązać identyfikator gościa z sesji gościnnych z kontem użytkownika.

Sposób wykorzystywania danych

ZeniMax lub współpracujący dostawcy usług mogą wykorzystywać gromadzone informacje do świadczenia usług na rzecz użytkownika, doskonalenia i rozwijania produktów i usług, generowania zbiorczych danych statystycznych o społeczności użytkowników, personalizacji działania produktów i usług (np. w określonych obszarach geograficznych), uatrakcyjnienia gry, wysyłania lub wyświetlania ukierunkowanych komunikatów marketingowych; ułatwienia aktualizacji oprogramowania; zapewnienia zindywidualizowanej obsługi klienta i wsparcia oraz wyższego poziomu bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, zapewnienia integralności systemu (zapobiegania atakom hakerskim, oszustwom w grze, spamowaniu itp.), ułatwienia realizacji działań handlowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji handlowej, do wykonywania czynności rozliczeniowych i płatniczych w celu wyegzekwowania zasad określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, naszych warunków użytkowania, a także naszych uprawnień wynikających z przepisów prawa krajowego; do spełnienia wymogów prawnych (np. nakazu sądowego lub nakazu stawiennictwa) lub do innych prawnie wymaganych celów. 

Szczegółowe informacje dotyczące automatycznego gromadzenia informacji

 • Pliki cookie

Spółka ZeniMax i współpracujący zewnętrzni dostawcy usług mogą używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, skryptów, znaczników elektronicznych oraz innych technologii w celu poprawy jakości korzystania z naszych serwisów WWW, produktów i usług. Plik cookie to niewielki plik lub obiekt służący do przechowywania danych zapisywany przez serwis WWW na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika.  Zapisywanie plików cookie jest łatwym i wygodnym sposobem na personalizację działania serwisów WWW. Przykładowo, pliki cookie umożliwiają zapamiętanie nazwy użytkownika, określenie, czy użytkownik odwiedzał wcześniej nasz serwis WWW, a także mogą zawierać informacje służące do optymalizacji korzystania z serwisu przy następnej wizycie użytkownika.  Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie bądź też je usunąć lub uaktywnić w przeglądarce internetowej ostrzeżenie o przesyłaniu plików cookie na komputer użytkownika. Informacje o kontroli plików cookie można znaleźć w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej lub na stronie www.allaboutcookies.org

 • Pliki dzienników

Podobnie jak robi to większość serwisów, nasze serwisy automatycznie zbierają informacje zapisywane następnie w plikach dzienników.  Informacje te obejmują adresy IP (Internet Protocol), dane o typie i języku przeglądarki, systemie operacyjnym, aktywności w serwisie WWW, a także liczbie „wejść” odnotowanych przez określoną stronę WWW (tzw. „click-through data”, czyli dane o przekliknięciach). Możemy łączyć automatycznie zbierane pliki dzienników z innymi danymi gromadzonymi na temat użytkownika.  Na podstawie tych informacji możemy rozpoznawać trendy, przeglądać i analizować ogólną aktywność w serwisie WWW oraz oceniać i doskonalić serwis WWW, a w szczególności rozwiązywać problemy techniczne.

 • Niewidoczne obiekty GIF (sygnały nawigacyjne/obiekty typu „web bug”)

Nasi zewnętrzni partnerzy zamieszczający reklamy stosują technikę programistyczną polegającą na wprowadzaniu „niewidocznych obiektów GIF” (zwanych również „sygnałami nawigacyjnymi” lub „obiektami typu web bug”). Rozwiązanie to dostarcza nam informacji o efektywności poszczególnych rodzajów treści i pozwala na sprawniejsze zarządzanie treścią naszych serwisów WWW, produktów i usług.  Niewidoczne obiekty GIF to niewielkie obrazy z unikalnym identyfikatorem o funkcji zbliżonej do plików cookie, które służą do śledzenia stron internetowych, po jakich poruszają się użytkownicy.  W przeciwieństwie do plików cookie, które są zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika, niewidoczne obiekty GIF są osadzone na stronach internetowych w sposób niezauważalny. Ich rozmiar jest zbliżony do rozmiaru kropki na końcu niniejszego zdania.  Nie można ich wyłączyć z poziomu przeglądarki. 

Używamy także niewidocznych obiektów GIF w wiadomościach e-mail w formacie HTML w celu sprawdzenia, czy odbiorca otworzył daną wiadomość.  Umożliwia to nam ocenę skuteczności określonych przekazów i kampanii marketingowych.  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień w przyszłości, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu promocyjnym.

 • Obiekty Flash udostępniane lokalnie (LSO)

Używamy obiektów udostępnianych lokalnie (LSO), zwanych także „plikami flash cookie”, aby zapisywać preferencje użytkownika, takie jak poziom głośności czy wysokie wyniki osiągnięte w grze, oraz w celu spersonalizowania udostępnianych treści w zależności od stron oglądanych przez użytkownika.  Nasi partnerzy, odpowiedzialni za niektóre funkcje naszego serwisu lub wyświetlanie ogłoszeń wykorzystujących informacje o aktywności użytkownika podczas przeglądania sieci, również korzystają z plików flash cookie w celu zbierania i przechowywania informacji.  Nasza Informacja o ochronie prywatności nie dotyczy zbierania i wykorzystywania informacji o użytkowniku przez te osoby trzecie.

Pliki flash cookie różnią się od plików cookie przeglądarki internetowej ilością i rodzajem danych oraz sposobem ich przechowywania.  Narzędzia do zarządzania plikami „cookie” stanowiące część przeglądarki nie usuną plików Flash cookie.  Informacje o zarządzaniu ustawieniami prywatności i zapisywania danych są dostępne tutaj.  

 • HTML5

Korzystamy z obiektów lokalnych, takich jak HTML5, w celu przechowywania treści i informacji o preferencjach. Nasi partnerzy, odpowiedzialni za niektóre funkcje naszego serwisu lub wyświetlanie ogłoszeń wykorzystujących informacje o aktywności użytkownika podczas przeglądania sieci, również korzystają z plików HTML5 w celu zbierania i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mają swoje własne narzędzia zarządzania służące do usuwania HTML5. 

 • Analizy

W przypadku niektórych produktów i serwisów WWW spółka ZeniMax może generować dane statystyczne dotyczące wykorzystania, aktywności i gier oraz inne informacje dotyczące społeczności naszych użytkowników przy użyciu narzędzi analitycznych własnych oraz podmiotów zewnętrznych. Niektóre z tych narzędzi umożliwiają gromadzenie i agregowanie danych analitycznych dotyczących użytkowników poprzez wiele kanałów, np. przez serwisy WWW, pocztę e-mail oraz urządzenia mobilne. Na przykład możemy korzystać z narzędzia Google Analytics i Google Analytics360 oferowanych przez spółkę Google Inc. („Google”), usług analitycznych Oracle, usług analitycznych Hootsuite, platformy Swrve do analiz aplikacji mobilnych, które umożliwiają gromadzenie informacji podczas korzystania przez użytkowników z niektórych naszych produktów i usług internetowych i/lub grania w nasze gry na komputerach.  Korzystamy również z usług innych dostawców, których możemy dodawać lub zmieniać w dowolnym czasie. Możemy również korzystać z narzędzi podmiotów zewnętrznych służących do gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej oferty na portalach społecznościowych oraz do zbierania ogólnodostępnych informacji publikowanych przez użytkowników na różnych portalach społecznościowych na temat ZeniMax oraz naszych gier, produktów i usług. 

Te narzędzia i technologie korzystają z plików cookie, plików dziennika, pikseli śledzących (tracking pixels) i innych technologii zbierania oraz analizowania określonych informacji, takich jak: adresy IP; informacje dotyczące lokalizacji; typ przeglądarki internetowej i język; adresy URL stron, z których zostali przekierowani użytkownicy; typ platformy; dane o kliknięciach; dzienniki wykorzystania i aktywności oraz powiązane dane; informacje o mediach użytkownika; przeglądane strony (w tym ilość czasu spędzona na konkretnych stronach lub funkcji); znaczniki daty i czasu oraz inne informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszych gier, w tym dane statystyczne i metryczne z gier, dane dotyczące aktywności i wykorzystania oraz podobne informacje.

Zewnętrzne firmy analityczne, z którymi współpracujemy, mogą zestawiać zbierane informacje z innymi informacjami pozyskanymi niezależnie z innych serwisów WWW i/lub innych internetowych produktów i usług dotyczących zachowań użytkownika w ich sieciach serwisów WWW oraz w ich internetowych i/lub mobilnych produktach i usługach.  Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez te podmioty podlega politykom prywatności tych podmiotów.

 • Technologie zapobiegania oszustwom

Firma ZeniMax podejmuje starania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom bezpieczne i sprzyjające uczciwości środowisko gier oraz zabezpieczyć ich przed oszustwami płatniczymi, stosując aktywowane podczas użytkowania niektórych produktów internetowych lub serwisów oprogramowanie lub aplikacje zapobiegające oszustwom internetowym oraz uniemożliwiające zachowania, które mogłyby negatywnie wpływać na odczucia graczy.

ZeniMax, samodzielnie i za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, może zbierać niektóre dane identyfikujące komputer osobisty lub urządzenie mobilne użytkownika, takie jak dane o systemie, adres IP, rozdzielczość ekranu, typ urządzenia (np. PC, MAC), system operacyjny (np. Windows, OS X, Linux), strefa czasowa urządzenia, adres MAC, ogólne dane geolokalizacyjne i inne informacje o systemie lub sieci, które składają się na cyfrowy identyfikator urządzenia użytkownika.  Informacje te mogą być łączone z innymi informacjami pochodzącymi od naszych dostawców, którzy pomagają nam w ich zbieraniu. 

Podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w zakresie przeciwdziałania oszustwom, mogą przechowywać zebrane informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w celu wykorzystania ich do świadczenia usług na rzecz innych klientów. 

Aktywne powiadomienia

W wybranych produktach mobilnych ZeniMax może przesyłać użytkownikom aktywne powiadomienia, aby poinformować ich o bieżących zdarzeniach i promocjach.  Użytkownik może jednak wyłączyć aktywne powiadomienia na poziomie urządzenia. Aby móc przesyłać użytkownikowi odpowiednie powiadomienia, konieczne jest zebranie określonych informacji dotyczących urządzenia, takich jak informacje o systemie operacyjnym oraz dane o tożsamości użytkownika.

Funkcje podmiotów zewnętrznych i funkcje społecznościowe

Używamy funkcji mediów społecznościowych, takich jak przycisk Lubię to w serwisie Facebook, przycisk Udostępnij w serwisach Twitter, Instagram, Tumblr, YouTube, Twitch oraz podobnych przycisków udostępniania w innych mediach społecznościowych. Takie widżety, przyciski, funkcje oraz inne podobne interaktywne miniprogramy działają w naszych serwisach WWW lub usługach i są dostarczane przez serwery podmiotów trzecich lub umieszczone bezpośrednio w naszym serwisie WWW. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje. 

Funkcja „Poleć znajomemu”

ZeniMax może okazjonalnie umożliwić użytkownikowi powiadomienie znajomego o naszym serwisie WWW, prosząc o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail znajomego.  Podając imię i nazwisko znajomego oraz jego adres e-mail, użytkownik deklaruje, że uzyskał zgodę tej osoby na wysłanie takiej wiadomości e-mail.  Zgodnie ze wskazówkami użytkownika automatycznie wyślemy jego znajomemu jednorazowy e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia serwisu WWW.  ZeniMax nie przechowuje takich danych i używa ich wyłącznie w celu przesłania jednorazowej wiadomości i przeprowadzenia analizy skuteczności naszego programu rekomendacyjnego.

Loterie i konkursy

Możemy także organizować w naszych serwisach konkursy, loterie lub inne wydarzenia bądź akcje (zwane łącznie „wydarzeniami”).  Informacje gromadzone w ramach tych wydarzeń mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres e-mail, i mogą być zbierane przez zewnętrznego sponsora, współsponsora lub inny podmiot trzeci (np. partnera marketingowego lub promocyjnego, administratora konkursu, licencjobiorcę oprogramowania lub producenta gier) bądź im udostępnione. Chociaż nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób podmiot trzeci użyje takich informacji, umowy, które z takimi podmiotami zawarliśmy, uwzględniają zobowiązanie do ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności wszelkich danych osobowych, które są im udostępniane (lub zbierane za pośrednictwem naszych serwisów). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie jego danych przez podmioty trzecie ani udostępnianie ich takim podmiotom, może odmówić uczestnictwa w tego rodzaju wydarzeniach w chwili zbierania danych.

Reklamy podmiotów zewnętrznych

Możemy podjąć współpracę z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, które zamieszczają reklamy w naszym serwisie WWW lub zarządzają naszymi reklamami w innych serwisach WWW.  Spółka ZeniMax oraz nasi partnerzy w sieci reklamowej korzystają z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych oraz innych narzędzi, aby zbierać dane dotyczące działań użytkownika w tym serwisie WWW i innych serwisach oraz adres IP i dane lokalizacyjne, aby dostarczać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkownika i oceniać skuteczność tych reklam. 

Na przykład możemy podjąć współpracę z serwisem Facebook (zob. politykę prywatności tego serwisu i stronę dotyczącą preferencji reklam)po to, aby wyświetlać w tym serwisie dopasowane reklamy. Możemy również podjąć współpracę z innym podmiotami, takimi jak Google Ads i DoubleClick (zob. polityki prywatności tych podmiotów oraz informacje na stronie dotyczącej preferencji reklam) oraz Weborama (zob. politykę prywatności oraz stronę rezygnacji z reklam) w celu wyświetlania reklam w innych serwisach podmiotów zewnętrznych w oparciu o sposób korzystania przez użytkownika z naszych produktów, profilu aktywności w naszych serwisach i usługach lub w oparciu o inne relacje z nami. O ile użytkownik nie zrezygnował z możliwości udostępniana wybranych danych (np. adresu e-mail), ZeniMax może udostępniać określone dane tym bądź innym podmiotom zewnętrznym, aby ułatwić im skuteczniejsze dotarcie do naszych użytkowników w ramach usług oferowanych przez te podmioty; użytkownik może zrezygnować z udostępniana danych osobowych wykorzystywanych w tym celu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Rezygnacja użytkownika zostanie zrealizowana w rozsądnym czasie. Należy pamiętać, że rezygnacja jest skuteczna wyłącznie w odniesieniu do przyszłości i nie działa z mocą wsteczną wobec danych uprzednio udostępnionych. Zgodnie z powyższym zapisem użytkownik może kontrolować sposób wyświetlania reklam przez Google, Facebook oraz inne podmioty zewnętrzne, jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w odpowiednich politykach prywatności i na stronach dotyczących preferencji reklam tych podmiotów.

Użytkownik może również uzyskać więcej informacji na temat dopasowanych reklam oraz zrezygnować z ich otrzymywania z wielu zewnętrznych sieci reklamowych (w tym z serwisu Facebook i Google) w następujący sposób:

Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych:

Użytkownicy w Unii Europejskiej:

Należy pamiętać, że rezygnacja z uczestnictwa w sieciach reklamowych nie oznacza całkowitej rezygnacji z otrzymywania reklam.  Nadal będą wyświetlane reklamy ogólne lub „kontekstowe”. Użytkownik może nadal otrzymywać dopasowane reklamy wyświetlane w innych serwisach od spółek, które nie uczestniczą w powyższych programach.

Rezygnacja ze śledzenia

Aktualnie nasze systemy nie rozpoznają działania funkcji rezygnacji ze śledzenia. Użytkownik może jednak wyłączyć wybrane, omówione powyżej opcje śledzenia (np. poprzez wyłączenie plików cookie). Możliwa jest również rezygnacja z reklam wybranych zewnętrznych sieci reklamowych, jak wspomniano powyżej.

Sposób udostępniania danych przez ZeniMax

ZeniMax może udostępniać dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, podmiotom i dostawcom korzystającym z nich w celu wspierania działania swoich serwisów WWW, sklepów internetowych (w tym przypadku dane mogą być przekazywane operatorom systemów płatniczych), produktów (takich jak gry) i usług (jak np. prowadzenie forum czy świadczenie pomocy technicznej), a także w celu świadczenia usług wsparcia offline dotyczącego produktów. Umowy zawarte z dostawcami tych usług nie zezwalają im na korzystanie z danych użytkownika do realizacji celów marketingowych tych dostawców.

ZeniMax może również udostępniać dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, swoim spółkom zależnym lub podmiotom stowarzyszonym na potrzeby prowadzenia wewnętrznych badań marketingowych, analitycznych i demograficznych, co pozwala na stałe doskonalenie produktów i usług świadczonych użytkownikowi, a w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika — powiadamianie go o innych produktach i usługach oferowanych przez spółkę ZeniMax i jej podmioty stowarzyszone. Spółki zależne lub podmioty stowarzyszone ZeniMax korzystające z danych osobowych użytkownika podlegają niniejszej polityce prywatności.

Możemy ponadto ujawnić w dobrej wierze dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, w sytuacjach, w których wymaga tego prawo lub w których jest to uzasadnione, aby zachować zgodność z procedurami prawnymi; jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne, możemy wyjawić dane osobowe organom ścigania, na przykład w celu zbadania faktycznego lub domniemanego oszustwa lub naruszenia prawa, bezpieczeństwa lub zasad określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, w ramach odpowiedzi na roszczenia lub w celu ochrony praw, własności bądź osobistego bezpieczeństwa ZeniMax, naszych klientów lub dla dobra ogółu społeczeństwa.

Dane naszych klientów (w tym dane osobowe) mogą również zostać ujawnione w ramach fuzji, sprzedaży, zbycia aktywów ZeniMax, przejęcia, upadłości lub podobnych zdarzeń.

Możemy ponadto ujawnić dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, innym stronom trzecim w sytuacjach, w których użytkownik wyraził na to zgodę lub zażądał takiego ujawnienia. Możemy również ujawniać imiona i nazwiska użytkowników, którzy wygrali konkurs lub loterię.

Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszej Polityce możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym informacje zbiorcze lub uniemożliwiające identyfikację w celach badawczych, marketingowych, analitycznych i innych, pod warunkiem że takie informacje nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób.

Możliwości wyboru w zakresie otrzymywania informacji marketingowych i wiadomości

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych z naszych serwisów WWW, powiadomień e-mail od operatorów naszych forów ani innych powiadomień od ZeniMax, powinien nie wyrażać na to zgody podczas rejestracji lub wprowadzania swoich danych. Jeśli użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, ale nie chce otrzymywać dalszych powiadomień, powinien poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji wymienionymi w każdej promocyjnej wiadomości e-mail.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na podanie informacji, może nie mieć możliwości uczestniczenia w określonych działaniach lub nie mieć dostępu do niektórych produktów lub usług w naszych serwisach WWW, a zakres świadczonych dla niego usług może być ograniczony. Przykładowo, jeśli użytkownik podczas rejestracji nie poda swojego adresu e-mail, nie będzie mógł używać naszych forów dyskusyjnych.

O ile będzie to konieczne, możemy sporadycznie przesyłać użytkownikowi powiadomienia dotyczące usług.  Możemy np. wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail z informacją, że nasza usługa jest tymczasowo niedostępna ze względu na prowadzone prace konserwacyjne.  Użytkownik nie ma zasadniczo możliwości rezygnacji z tego rodzaju powiadomień, które nie mają charakteru promocyjnego.  Jeśli użytkownik nie chce ich otrzymywać, może dezaktywować swoje konto. 

Informacje dotyczące dzieci poniżej 13 lat

Nasze produkty i usługi nie są skierowane do dzieci, które nie ukończyły 13 lat.  ZeniMax celowo nie zbiera ani nie prosi o podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres ani adres e-mail osób w wieku poniżej 13 lat. Wszystkich użytkowników pragnących zarejestrować się przez Internet w celu korzystania z określonej usługi (np. produktu, forum lub wsparcia technicznego) prosimy o podanie daty urodzenia. Odwiedzający, którzy oświadczą, że nie ukończyli 13. roku życia, nie będą mogli zarejestrować się online. Po uzyskaniu informacji o tym, że zgromadziliśmy dane od dziecka poniżej 13 lat, podejmiemy działania, aby natychmiast usunąć takie dane.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych użytkownika ma dla nas duże znaczenie. ZeniMax podejmuje zasadne środki ostrożności chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa naszych serwisów WWW i baz danych klientów. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane w Internecie nie są całkowicie bezpieczne.  ZeniMax nie może więc zagwarantować, że osoby niepowołane nie uzyskają dostępu do danych, a działania hakerskie, utrata danych bądź inne naruszenia nie będą mieć miejsca.  Zachęcamy użytkownika do ochrony danych osobowych np. przez utworzenie silnego hasła i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, a także wylogowywanie się z konta użytkownika i zamykanie przeglądarki internetowej po zakończeniu gry lub korzystaniu z usług.

Przechowywanie danych

Dane użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to dozwolone przez prawo dla celów gospodarczych. Jeśli użytkownik chce zamknąć konto lub zrezygnować z wykorzystywania przez nas swoich danych w celu świadczenia usług, należy skontaktować się z nami pod adresem[email protected].  Informacje dotyczące użytkownika będą przechowywane i wykorzystywane w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów, utrzymania odpowiedniej dokumentacji handlowej i wykonywania umów.

Międzynarodowy transfer danych

ZeniMax prowadzi działalność oraz współpracuje z podmiotami i dostawcami usług w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach świata. Oznacza to, że współpracujący z nami dostawcy usług mogą przekazywać dane osobowe użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp na obszarach prawnych niekoniecznie zapewniających ten sam poziom ochrony, co prawo kraju użytkownika. Poprzez korzystanie z naszych Usług użytkownik zgadza się na taki transfer danych. Podejmiemy kroki, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika są chronione w odpowiedni sposób w obszarach prawnych, w których je przetwarzamy.

Użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dane osobowe użytkownika mogą być wysyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mogą być tam przetwarzane.  Spółka ZeniMax zaświadczyła, że przestrzega zasad porozumienia Bezpieczna Przystań USA – Szwajcaria zawartego pomiędzy amerykańskim Departamentem Handlu i odpowiednio Komisją Europejską i Federalnym komisarzem ds. ochrony danych i informacji w Szwajcarii. UWAGA: W dniu 6 października 2015 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł prawomocnie, że porozumienie Bezpieczna Przystań USA – Unia Europejska jest nieważne. Aby dowiedzieć się więcej o programie Bezpieczna Przystań i zobaczyć nasze certyfikaty, należy przejść na stronę www.export.gov/safeharbor/. Spółka ZeniMax nadal przestrzega zasad programu Bezpieczna Przystań dla Unii Europejskiej i Szwajcarii dotyczących powiadamiania, doboru, dalszego przekazywania, zabezpieczania, integralności danych, dostępu i egzekwowania przepisów. Spółka będzie polegać również na alternatywnych środkach, takich jak standardowe klauzule umowne UE, na potrzeby transferu danych osobowych z UE i Szwajcarii poza te obszary.

Łącza do serwisów podmiotów zewnętrznych

W naszych serwisach WWW mogą znajdować się łącza do serwisów podmiotów trzecich, które nie należą do spółki ZeniMax i nad którymi ZeniMax nie sprawuje kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie przez te zewnętrzne serwisy informacji o użytkowniku i ich wykorzystanie.  Ponieważ nie możemy zagwarantować, że polityka prywatności takich serwisów spełnia nasze rygorystyczne standardy, sugerujemy, aby przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych użytkownik zapoznał się z informacją o ochronie prywatności zamieszczoną w takim serwisie.

Treści generowane przez użytkowników, fora internetowe, blogi i profile

Użytkownik może zdecydować się na ujawnienie informacji o sobie w ramach wysyłania treści generowanych przez użytkownika do gier lub serwisów WWW spółki ZeniMax lub do czatów internetowych, blogów, forów, „profili” użytkownika do publicznego użycia lub na podobnych forach w serwisach WWW spółki ZeniMax.  Informacje ujawniane na takich forach są niekodowanymi informacjami publicznie dostępnymi, mogą być oceniane i rejestrowane przez użytkowników lub pracowników spółki ZeniMax oraz osoby prywatne.  Dodatkowo, kiedy użytkownik przejdzie do wybranych ogólnodostępnych obszarów naszych usług lub gier (np. lobby), nazwa użytkownika i inne dane z profilu publicznego mogą być widoczne dla innych użytkowników.  Użytkownicy nie powinni oczekiwać zachowania prywatności lub poufności informacji zamieszczanych na naszych forach lub udostępnianych w naszych grach, na profilach użytkownika lub w jakikolwiek inny sposób ujawnianych w naszych serwisach WWW i usługach bądź ujawnianych za ich pośrednictwem.

Użytkownik musi mieć świadomość, że wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację, które przekazuje on w trakcie tych działań o charakterze publicznym, mogą być odczytane, zgromadzone lub wykorzystane przez innych użytkowników tych usług oraz mogą zostać użyte do wysłania do użytkownika niechcianych wiadomości.  Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które użytkownik zdecyduje się upublicznić na jakimkolwiek z tych forów.

Dostęp do danych osobowych użytkownika

Jeśli użytkownik dokonał na naszej stronie internetowej rejestracji w biuletynie informacyjnym poświęconej określonej grze i pragnie zaktualizować swój profil, może odwiedzić sekcję „Profil” znajdującą się w każdym forum dotyczącym gier na naszej stronie. Przed uzyskaniem dostępu do danych profilu konieczne może być podanie loginu i hasła.

Jeśli użytkownik chce zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, które zebrała spółka ZeniMax, powinien wysłać wiadomość e-mail do koordynatora ds. ochrony prywatności na adres[email protected] lub pocztą tradycyjną na adres ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, Suite 120, Rockville, MD 20850 USA. Na wszelkie wnioski dotyczące dostępu odpowiadamy w ciągu 30 dni.

Ważne informacje dla klientów w stanie Kalifornia; przepisy prawa dotyczące prywatności przysługujące w Kalifornii

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej, bez zgody użytkownika nie ujawniamy danych osobowych zebranych w Internecie podmiotom trzecim w celu wykorzystania tych danych w marketingu bezpośrednim. Niemniej jednak możemy udostępniać stronom trzecim wybrane informacje, które pomagają nam w lepszym dopasowaniu treści dla naszych użytkowników w serwisach lub usługach tych podmiotów. 

Użytkownicy będący rezydentami stanu Kalifornia mogą wnioskować o listę podmiotów trzecich, którym udostępniliśmy informacje umożliwiające identyfikacje użytkownika do ich własnych celów marketingu bezpośredniego.   Wniosek taki można składać raz w roku kalendarzowym. We wniosku należy oświadczyć, że jest się rezydentem stanu Kalifornia, i podać aktualny adres w Kalifornii, na który ma zostać wysłana odpowiedź. O informacje te można wnioskować pisemnie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected], telefonicznie pod numerem telefonu (301) 963-2000 lub pocztą tradycyjną na adres: Privacy Coordinator, ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, Suite 120, Rockville, MD 20850 USA. Odpowiedzi udzielimy w ciągu trzydziestu (30) dni.   

Administrator danych

Spółka ZeniMax Media Inc. (dane kontaktowe poniżej) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z naszymi serwisami WWW, produktami i usługami.

Kontakt w sprawie pytań i zażaleń

Wszelkie pytania, zażalenia lub komentarze dotyczące naszej Informacji o ochronie prywatności lub praktyk w zakresie prywatności prosimy kierować pisemnie na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem (301) 963-2000 lub tradycyjną pocztą na adres:

Privacy Coordinator
ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive, Suite 120
Rockville, MD 20850
USA

Jak już wspominaliśmy, jesteśmy licencjobiorcą programu ESRB Privacy Certified Program. Jeśli uważasz, że nie odpowiedzieliśmy na twoje zapytanie albo nie zostało ono odpowiednio przetworzone, skontaktuj się z ESRB Privacy Certified pod adresem http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx, lub:

ESRB
Attn: VP, Privacy Certified Program
420 Lexington Avenue, Suite 2024
New York, NY 10170, USA
[email protected]

Zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli dokonamy istotnej zmiany w Informacji o ochronie prywatności, poinformujemy o tym użytkownika, zamieszczając komunikat o zmianie w niniejszym serwisie WWW i w treści Informacji o ochronie prywatności, w razie potrzeby dając użytkownikowi dodatkową możliwość wyboru przed wejściem w życie takiej istotnej zmiany. Wszelkie zmiany w Informacji o ochronie prywatności niemające charakteru zmian istotnych wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.  Zalecamy regularne zapoznawać się z treścią Informacji, aby dowiadywać się o ewentualnych zmianach. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu WWW, naszych produktów i usług oznacza akceptację tych zmian.

ESRB PRIVACY CERTIFIED MEMBER CONFIRMATION